ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Cám ơn bạn đã quan tâm đến mành chống cháy Anko của chúng tôi. Dưới đây là một tóm tắt về các điều khoản và điều kiện áp dụng khi sử dụng sản phẩm mành chống cháy Anko của chúng tôi:

  1. Sử dụng sản phẩm: Mành chống cháy Anko chỉ được sử dụng cho mục đích chống cháy và an toàn. Việc sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các quy định về an toàn địa phương.
  2. Bảo hành: Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm mành chống cháy Anko chất lượng cao. Sản phẩm được bảo hành theo các điều kiện và thời gian quy định. Để được hưởng quyền lợi bảo hành, khách hàng cần tuân thủ các quy định và yêu cầu cụ thể theo chính sách bảo hành của chúng tôi.
  3. Hạn chế trách nhiệm: Mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm mành chống cháy Anko. Việc sử dụng sản phẩm là trách nhiệm của người dùng.
  4. Trách nhiệm pháp lý: Người dùng phải tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc, và luật pháp hiện hành liên quan đến việc sử dụng sản phẩm mành chống cháy Anko. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu việc sử dụng sản phẩm vi phạm bất kỳ quy định nào.
  5. Thông tin và quyền sở hữu: Tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến sản phẩm mành chống cháy Anko, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, tài liệu hướng dẫn, và logo, là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng. Việc sử dụng, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi các tài liệu này phải được có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
  6. Sửa đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho sản phẩm mành chống cháy Anko. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trước và có hiệu lực từ thời điểm thông báo.

Đây chỉ là một tóm tắt về các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho sản phẩm mành chống cháy Anko của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các tài liệu hướng dẫn và chính sách cụ thể của chúng tôi hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.